JOURNAL OF FOLKLORE/LITERATURE
Cyprus International University

DOI: 10.5897/UJ-FOLKLORE
Email: folkloredebiyat@ciu.edu.tr


COMMON ELEMENTS İN THE LEGEND ALAGEYİK AND KOCOCAŞ EPICS

DOI: 10.5897/UJ-FOLKLORE.17.001.1   |   Article Number: 8E3787701   |   Vol.89 (1) - January 2017

Author:  Gezer Şule

Keywords: Comparative Literature, İntertextuality, Gazelle Cult, Alageyik Legend, Ko- cocaş Epos

Literature from the past up to the present day from the value judgments of the society, the perception of life and their beliefs in their world hosts the content. In this regard, literature is a tool that enables the transfer of Culture. That belong to the past period, a belief, a way of life, sometimes when it is transferred to the current social environment is repeated. In this case, literary narratives, as a literary production have been associated with the old content, and carry traces of them. These texts provides the transition between the collective conscio- usness of a nation that is under the transfer of intellectual values caused by an organic bond. This bond that exists in modern culture as renewed in the past through a narrative similar oc- curs again. In addition, has a common background and the same culture at different times in different regions from each other, brothers who are members of communities of faith bearing the same motifs and similar elements of narratives can reveal.
In this study, a common history and culture, Turkish culture, with the two brothers belonging to the community two of the common motif of narrative texts. will be evaluated in terms of. One dimension of this narrative that carries the legend of a folk literary narrative of Yaşar Kemal entitled The fallow deer, and the other that belongs to the Kyrgyz Turks and Kococas that are present in the oral environment is epic. Beliefs that the Turks belong to the period of hunting and gathering, which is located in the center of this narrative, this period featured in the deer/is centered around the cult of the loser. In this context, narratives and mo- tifs that are common to both episodes have been identified. This partnership in which both of Turkish tribes in the cultural sense, born from the same source, the same culture in different geographies of the phenomena that they are.

Akmataliyev, Abdıldacan ve KIRBAŞEV Keneş: (2007). Kırgız Destanları 3Kocacaş Des- tanı, Fikret Türkmen, Baki Bora Hança, Gülsine Uzun (Akt.), Ankara, TDK Yayınları.

Aktulum, Kubilay: (2013). Folklor ve Metinlerarasılık, Konya, Çizgi Yayınları.

Alptekin, Ali Berat (1997). “Kazakistan’da Anlatılmakta Olan Dede Korkut ile İlgili Efsane- ler”. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi/Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 23-33

Artun, Erman (2005). Türk Halk Bilimi, İstanbul, Kitabevi Yayınları.

Artun, Erman (2014). Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Sözlüğü: Terimler-Motifler- Kavramlar, Adana, Karahan Kitabevi.

Bayat, Fuzuli: (2012). Türk Mitolojik Sistemi 2, Ankara, Ötüken Yayınları.

Beydili, Celal: (2005). Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Ankara, Yurt Kitap Yayın. Dalkesen, Nilgün: (2015). “Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Kültüründe Geyik Kültü”, Millî

Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi/ International and Quarterly Journal of Cultural Studies, 106 (Yaz), s. 58-69.

Durbilmez, Bayram: (2003). “Manas Destanındaki Kimi Motiflerin Türk Halk Kültüründeki Yansımaları”, Halkbilimi Araştırmaları-Forschungen für Volkerkunde, 2. Kitap. İstan- bul-Aaachen/ Almanya, s. 154-176.

Durbilmez, Bayram: (2007). “Kırım Türk Halk Anlatılarında Sayı Simgeciliği”, Millî Folk- lor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 10 / 76, s. 177-190.

Durbilmez, Bayram: (2008). “Nahçıvan Türk Halk İnanışlarında Mitolojik Sayılar / Mytho- logical Numbers in Nakhchıvan- Turkish Folk Beliefs ”, Turkish Studies, 3/ 7, s.340- 352.

Durbilmez, Bayram: (2010). “Romanya Sözlü Türk Edebiyatı Ürünlerinde Mitolojik Sayı- lar”, Folklor/ Edebiyat, 16/ 64, s. 245-257.

Durbilmez, Bayram: (2011). “Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar”, Zeitsc- hrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 3/1, s. 77-93.

Durbilmez, Bayram: (2013a). “Halk Bilimi Araştırmalarının 100. Yılında: “Halk Bilimi” ile “Edebiyat”ın Ortak Alanları ve “Halk Edebiyatı” Üzerine Bir Değerlendirme, Milli Folklor, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi,12/ 99, s. 101-112.

Durbilmez, Bayram: (2013b). “Tatar Hatını Niler Kürmiy’de Evlenme Kültürü”, Türk Dün- yası Araştırmaları, (207), s. 1-34.

Durbilmez, Bayram ve TEKİN, Fatma: (2014), “Nevşehir Yöresi Yerleşim Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Folklor / Edebiyat, 20 / 77.

Durbilmez, Bayram: (2015). “Eflâtun Cem Güney’in ‘Dede Korkut Masalları’na Metinler Arası Bir Yaklaşım: ‘Kan Turalı’ Örneği / Eflâtun Cem Güney’s Tales Of Dede Korkut”, Milli Folklor, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 27/ 108 (Kış), s. 165-179.

Duymaz, Ali (2006). “Afganistan Özbeklerinin Bilmeceleri ile Anadolu Sahası Bilmecele- rinin Ortak Yapı özellikleri üzerine”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan, s. 470-480.

Esin, Emel: (2003). Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, İstanbul, Kabalcı Yayınları.

İnan, Abdülkadir: (2000). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Ankara, TTK Yayınları.

Kalafat, Yaşar: (2012). Türk Kültürlü Halklarda Mitler, Ankara, Berikan Yayınevi. Kemal, Yaşar: (2008). Üç Anadolu Efsanesi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Köse, Nerin: (1998). Kococaş Destanı, Ankara, Millî Folklor Yayınları.

Nemutlu, Özlem: “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Av Teması”. Turkish Studies, Volume 3/7, s. 495-507.

Oğuz, Öcal vd. : (2006). Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara, Geleneksel Ya- yıncılık.

Ong, Walter J. : (1995). Sözlü ve Yazılı Kültür / SözünTeknolojileşmesi. Çev. Sema Postacı- oğlu Banon, İstanbul, Metis Yayınları.

Ögel, Bahaeddin: (2014). Türk Mitolojisi 1-2, Ankara, TTK Yayınları.

Sakaoğlu, Saim (1998). “Altay Türkiye Türklerinin Bilmecelerinde Tabiat Olaylarının ziya- retindeve anlatılması”TDED C. XXVIII, s. 435-444.

Seyidoğlu, Bilge (1985). Erzurum Efsaneleri, Erzurum’da Belli Yerlere Bağlı Olarak Der- lenmiş Efsaneler Üzerinde Bir inceleme, Ankara: Ank. Ünv. Basımevi.

Şimşek, Esma: (1995). “Giresun ve Çevresinde Anlatılmakta Olan “Ana Geyik” Efsanesin- de Mitolojik Unsurlar”, Milli Folklor Dergisi 26 (Yaz), s. 17-22.

Tavkul, Ufuk: (2001). “Karaçay-Malkar Kültüründe Avcılık ve Av Tanrısı Apsatı”, Kırım Dergisi, (9/34), s. 36-41.

Tekin, Talat: (2013). Irk Bitig, Ankara, TDK Yayınları.

Türkmen, Fikret, Gülsine UZUN, Baki Bora HANÇA, Kırgız Destanları III-Kocacaş Des- tanı, Ankara, TDK Yayınları.

Uçar, Zofie: (2014) (2014). “Türk Kültüründe Geyik ve Geyikli Baba Üzerine Gözlemler”.

Kültür Evreni 21(Yaz), s. 129-145.