JOURNAL OF FOLKLORE/LITERATURE
Cyprus International University

DOI: 10.5897/UJ-FOLKLORE
Email: folkloredebiyat@ciu.edu.tr


APPROACHING THE DOWRY CULTURE IN TERMS OF MUSEOGRAPHY

DOI: 10.5897/UJ-FOLKLORE.17.008.1   |   Article Number: 84CB679E8   |   Vol.89 (1) - January 2017

Author:  Demir Sema

Keywords: Turkish Museology, cultures of dowry and dowry chest, museography, museology

This paper dwells upon the roots of museology and museography in the world and especially the roots of Turkish museology.The examples given within this context are from the Far East as well as Europe along with examples from Turkish culture. The examples are mentioned with the aim of indicating the similaties between museography and cultures of dowry and dowry chest around the world especially in Turkey. In as much as museums have been called as institutions of rootless or discontinious by Anthony Giddens but it will be emphisized that both museum and dowry custom satisfied same requierments and they have related similiar traditions. At the core of the paper is the relation between museography and the hope chest and dowry culture which has been adopted into the Turkish culture from a wide geographic area spanning Central Asia, Balkans and Europe. In this regard firstly the concept of museography is clarified and then critiqued using museology. After expression of dowry, some examples related dowry practices from diffirent culture all around the World have been included. Then the paper demonstrates similarities between museographic prac- tices and practices formed around the dowry culture using examples from Turkish culture. As a conclusion, it is observed that the dowry culture all around the World has not been evaluated as a part of studies of premuseography and museology.

Abdülaziz Bey. Osmanlı Âdet Merâsim ve Tâbirleri Toplumsal Hayat, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 1995.

Azra Erhat( Haz.) Heredot Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1973. Barışta, Örcün. Türk İşleme Sanatı Tarihi, Ankara. 1984

Bilgi, Hülya, İ. Zanbak. Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Osmanlı İşlemeleri ... el emeği göz nuru, İstanbul, 2012.

Çalıkoğlu, Levent (Haz.) (2009)Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik, İstanbul: YKY. Danto, Arthur C. Sanatın Sonundan Sonra Çağdaş Sanat ve Tarihin Sınır Çizgisi, İstanbul:

Darga, Muhibbe. Anadolu’da Kadın On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, İstanbul: YKY, 2013.

Davis, Fanncy. Osmanlı Hanımı 1718’den 1918’e Bir Toplumsal Tarih, Çev. B. Tırnakçı, İstanbul: YKY, 2006.

Demir, Sema. Sürdürülebilirlik ve İktidar Bağlamında Sözel Belleğin Türk Müzelerinde Kul- lanımı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010.

Emiroğlu, Kudret. S. Aydın. Antropoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanata Yayınları, 2003. Ercilasun, A. Bican. Bengütaş Edebiyatı. Ankara. Büyük Türk

Klasikleri, 1985.

Ertürk, Nevra. H. Uralman. Müzebilimin ABC’si, İstanbul: Ege Yayınları, 2012. Esin, Emel. Türklerde Maddî Kültürün Oluşumu, İstanbul: Kabalcı, 2003.

Evren, Burçak, D. Can. Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını, İstanbul: Milliyet Yayınları, ( 1997.

Fanny, Davis. Osmanlı Hanımı. Çev. Bahar Tırnakçı, İstanbul: YKY, 2006.

Garnett, Lucy. (2009) Türkiye’nin Kadınları ve Folklorik Özellikleri, İstanbul: Oğlak Yayın- ları.

Glassie, Henry. (2002) Turkish Traditional Art Today, Ankara: KBY. Goody, Jack. (2004) Avrupa’da Aile. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Gülensoy, Tuncer. ( 2007) Türkiye Türkçesindeki Sözlüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, Ankara: TDK.

Gelişim Hachette Türk ve Dünya Ansiklopedisi C. s.2269-2270

Giddens, Anthony. Modernliğin Sonuçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1994. Hisar, Abdülhak Şinasi. (2010) Türk Müzeciliği, İstanbul: YKY. Kademoğlu, Osman. (1999)Çeyiz Sandığı, İstanbul.

Kanar, Mehmet. (2011) Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul: Say Yayınları,

Kaşgarlı Mahmut. (1998) Divanü Lugat-it Türk (Çev. Besim Atalay), C.1, Ankara: TDK Ya- yınları,.

Koşay, Hamit Zübeyr.(1944) Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme, Ankara: Maarif Vekaleti.

Köymen, Mehmet Altay. (1973) Alp Arslan Zamanı Türk Toplum Hayatı, Ankara: Güven Matbaası,

Nutku, Özdemir. (1993) “Osmanlıda Çeyiz”, İslam Ansiklopedisi, c. 8, 296-298.

Öcal, Oğuz. (2000) “Belguedj’in Makalesine Göre Cezayir Konuşma Dilindeki Türkçe Keli- meler ve Tunus’taki Durum, Millî Folklor, Cilt: 6, Yıl: 12, Sayı: 46, Yaz.

Ögel, Bahaddin. (1985) Türk kültür Tarihine Giriş Türklerde Ev Kültürü (Göktürklerden Osmanlılara), Cilt:3, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlıgı Yayınları.

Ögel, Bahaddin. (2001) Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul: Türk Dünyası Araştırma Vakfı.

Ömer Seyfeddin, Gizli Mabet, İstanbul: İnkılap Yayıevi, 2003.

Özkasım, Hale. (2012) Müzelerde Koleksiyon Yönetimi, Müzebilimin ABC’si, İstanbul: Ege Yayınları.

Pouncey, Johnston Carolyn(çev.) (1994) The Domostroi: Rules For Russian Household In The Time of Ivan Terrible.

Putnam, James. (2005) Kutuyu Aç, Sanatçı Müzeleri, İstanbul: İletişim Yayınları,.

Reşidü’d-Din Fazlullah (2011). Cami’üt Tevarih Selçuklu Devleti, Çev. Erkan Göku,H. Gü- neş, İstanbul: Selenge.

Rice, Tamara Tabldot. Bizans’ta Günlük Yaşam, İstanbul: Göçebe Yayınları, 1998. Sağol, Gülden. (2007). Kalın ve Çeyiz, Hediye Kitabı, İstanbul: Kiyabevi Yayınları. Shaw, Wendy (2004). Osmanlı Müzeciliği, İstanbul: İletişim.

Tezcan, Mahmut. Türk Ailesi Antropolojisi, Ankara: İmge Yayınları, 2000.

Tietze, Andreas. Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati, C.1, İstanbul-Wien: 2002. Toros, Taha. (15.05.2016). “Sandığın İçine Sığmış Hayatın Başlangıcı ve Sonu” (Erişim Ta-

rihi: 15.05.2016) http://earsiv.sehir.edu.tr

Turan, Ahmet. (1991). “Törelerimizde Kalın (Başlık) Adeti”. Milli Folklor, C. 2, S. 12, Kış, s. 39-43.

Türkmen, Fikret. (1997). Erzurum’da Düğün Adetleri ve Düğün Türküleri.

Türk Kültürü Aylık Dergisi, Sayı:177. Yıl:15. Temmuz. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü. Usal, Selahan Yalçın. (2010). Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı ve Geleneksel Süsleme-

ler, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1.

http://tr.scribd.com/doc/47934270/Anadolu-Merkezli-Dunya-Tarihi-Bizimkiler-9-Kitap-

Selcuklular http://newtest.chinaflix.net/china_videoplayer_culture.php?pid=1803&part=8 http://traditions.cultural-china.com/en/214Traditions11082.html