JOURNAL OF FOLKLORE/LITERATURE
Cyprus International University

DOI: 10.5897/UJ-FOLKLORE
Email: folkloredebiyat@ciu.edu.tr


MAY FOURTH MOvEMENT AND MODERN CHİNESE LİTERATURE: zHU zİQİNG, THE PİONEER OF MODERN CHİNESE LİTERATURE AND HİS MEMORABLE WORK “BEİYİNG”

DOI: 10.5897/UJ-FOLKLORE.17.003.1   |   Article Number: 3845E4D33   |   Vol.89 (1) - January 2017

Author:  Chiang Gonca Ünal

Keywords: May Fourth Movement, Modern Chinese Literature, Zhu Ziqing

Chinese literary modernization movement, which began in the years 1917-1918, initially attracted only attention of intellectuals and did not spread to the whole country. Throug the outbreak of the May 4th movement, there are important developments and changes in society, education, culture, art, politics and most importantly literature in 1919. With this movement in mind, the youth and intellectuals embraced the western culture with great enthusiasm.
The years between 1917 and 1919 in Chinese literary history were highly productive ye- ars for the prolific authors. Among these authors Zhu Ziqing, who synthesized the East-West cultures, was the pioneer of Modern Chinese Literature.
Zhu Ziqing not only glorifies love for father but also yearns for his childhood in his proses, especially in “Beiying”, which is one of his memorable works. Trough the ages, “Beiying” which can be translated “Ardından” into Turkish, is a great inspiration source to the young authors.

Guo Liangfu, Wanmei De RengeZhu Ziqing De Zhixue he Weiren (Mükemmel KarakterZhu Ziqing’in Siyaset Eğitimi ve Kişiliği), Qinghua Daxue Chubanshe, Beijing 2003. Jiang Jian, Zhu Ziqing Nianpu (Zhu Ziqing Kronolojisi), Anzheng Jiaoyu Chubanshe, Taipei 1996.

Lin Guanrong, Zhu Ziqing Sanwen Jiaoxue Yanjiu (Zhu Ziqing Denemeleri Eğitim Araş- tırması),

Gaoxiong Shifan Daxue Shuoshilunwen, Gaoxiong 2003.

Meng Tzu (孟子), Si Shu Du Ben, San Min Shuju, Taipei, 2003.

Wang Shizhen, Tan Yi (Sanat Üzerine ), Zhonghua Shuju, Shanghai 2006.

Yu Weijie, Zhu Ziqing De Xueshu Yanjiu (Zhu Ziqing Üzerine Akademik Araştırma), Taiwan

“Shu He Ren” (Kitap ve İnsan), 1967, Sayı 52.

Zhu Ziqing, BeiyingZhu Ziqing Sanwen Xuanji (BeiyingZhu Ziqing Deneme Seç- kisi), Yilin

Chubanshe, Nanjing 2014.

Zhou Cecong, Zhou Yangshan, Wu Si Yundong Yu Zhongguo (Zhishifenzi Yü Zhonguo De

Xiandaihua) (Dört Mayıs ve Çin (Aydınlar ve Çin’in Modernleşmesi), Shebao Wenhua Yayınları, Taipei 1988.

Zhu Ziqing, Er Nu (Oğullar ve Kızlar), Jiangsu Jiaoyu Chubanshe, Nanjing 1996.

Zi Zhilu, Zhongguo Xiandai Wenxuan CongshuZhu Ziqing Xuanji (Çin Modern Ede- biyat

SeçmeleriZhu Ziqing Derlemesi), Xianggang Wenxue Yanjiushe, Hongkong 1955.